Q&A

  • PDPA คืออะไร? ทำไมต้องสนใจด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

    PDPA คืออะไร? ทำไมต้องสนใจด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล PDPA หมายถึง “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการรับรู้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในประเทศไทย กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล และกําหนดข้อกําหนดในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม หากคุณคือคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะต้องสนใจด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพราะพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลกระทบต่อคุณโดยตรง โดยเฉพาะหากคุณใช้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เก็บข้อมูลของคุณไว้ ในบทความนี้…

    Read More »
Back to top button